۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱

 عکس های شاخه لوح ها و تقدیرنامه ها
كارآفرين برتر سازماني سال 92
لو
كارآفرين برتر سازماني سال 92
صادرکننده نمونه استانی در سال 89
صادرکننده نمونه استانی در سال 89
واحد نمونه صنعتی
واحد نمونه صنعتی
استاندارد مديريت بهداشت و ايمني شغلي -OHSAS 18001 : 1999
استاندارد مديريت بهداشت و ايمني شغلي -OHSAS 18001 : 1999
استاندارد مديريت زيست محيطي-ISO 14001 : 2004
استاندارد مديريت زيست محيطي-ISO 14001 : 2004
استاندارد مديريت كيفيت-ISO 9001:2000
استاندارد مديريت كيفيت-ISO 9001:2000
استاندارد مديريت كيفيت صنايع خودروسازي
استاندارد مديريت كيفيت صنايع خودروسازي
سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان
سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان
جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني
جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني