۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱
تاریخ : سه شنبه 24 مهر 1397
کد 26

بازسازی سالن تولید موتور

بازسازی سالن تولید موتور
در راستای اجرای نظام تولید ناب در سیستمهای تولیدی شرکت ، سالن مونتاژ موتور بازسازی گردیده است.