واحد سازمانی
نام کارمند :محمود نام خانوادگی:قليزاده
سمت سازمانی :معاونت برنامه ريزي و بازرگاني شماره تماس :04134245821
Email: m.gholizadeh.new@motorsazan.ir
تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :