واحد سازمانی
نام کارمند :ميرعلي اصغر نام خانوادگی:مفيد
سمت سازمانی :مدير تحقيقات مهندسي شماره تماس :04134245993
Email: mofid@motorsazan.ir
تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :