واحد سازمانی
نام کارمند :فرهاد نام خانوادگی:عبدی
سمت سازمانی :مدير بازاريابي ، فروش و صادرات شماره تماس :04134252662
Email: f.abdi@motorsazan.ir
تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :