واحد سازمانی
نام کارمند :محمدحسين نام خانوادگی:قائمي
سمت سازمانی :مدير نگهداري ، تعميرات و انرژي شماره تماس :0413424603
Email: ghaemi@motorsazan.ir
تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :