واحد سازمانی
نام کارمند :احد نام خانوادگی:دیبازر کاظمی
سمت سازمانی :مدير طرحهاي توسعه شماره تماس :04134245845
Email: a.dibazar@motorsazan.ir
تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :