واحد سازمانی
نام کارمند :بهمن نام خانوادگی:پردل
سمت سازمانی :مدير بازرگاني داخلي شماره تماس :04134245885
Email: b.pordel@motorsazan.ir
تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :