واحد سازمانی
نام کارمند :مجيد نام خانوادگی:تقي‌پور
سمت سازمانی :مدير برنامه ريزي و كنترل شماره تماس :04134246034
Email: m.taghipour@motorsazan.ir
تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :