واحد سازمانی
نام کارمند :مهدي نام خانوادگی:طليعه
سمت سازمانی :رئيس دفتر مديرعامل شماره تماس :04134253957