واحد سازمانی
نام کارمند :موسی نام خانوادگی:شهسواری
سمت سازمانی :سرپرست مديریت ساخت و توليد شماره تماس :04134245890