محصولات شرکت موتورسازان بستن پنجره
File selectionheader2.jpg
تعداد سلیندر : 4 سلیندر خطی
سیکل : چهارزمانه
سیستم ورودی هوا : تنفس طبیعی
سیستم احتراق : پا شش مستقیم
سیستم خنک کاری : آب خنک
ظرفیت حجمی : 4.06 لیتر
قطر سیلندر : 101 میلیمتر
کورس پیستون : 127 میلیمتر
نسبت تراکم : 16:1
جهت چرخش : در جهت چرخش عقربه های ساعت دید از جلو موتور
ترتیب احتراق : 2 و 4 و 3 و 1
ظرفیت سیستم روغن کاری : 7/5 لیتر
ظرفیت سیستم خنک کاری ( شامل رادیاتور ) : 16 لیتر
وزن خشک موتور : 554 کیلوگرم
وزن موتور با در نظر گرفتن مایعات آن : 577 کیلوگرم

4/248

کاربرد صنعتی

44 kW at 1500 rpm