محصولات شرکت موتورسازان بستن پنجره
مجموعه شاتون موتورهای 4 و 6 سيلندر
ميل لنگ موتورهای 4 و 6 سيلندر
سرسيلندر موتورهای 4 و 6 سيلندر
كارتر موتورهای 4 و 6 سيلندر
فلايول موتورهاي 3 و 4 و 6 سيلندر
مجموعه محفظه فلايول
بدنه موتورهای 4 و 6 سيلندر
ميل بادامك موتورهاي 4 سيلندر
اسبك موتورهای 3 و 4 سيلندر
شفت اسبك موتورهای 3 و 4 سيلندر
فن درايو موتورهای 4 و 6 سيلندر
پولي ميلنگ موتورهای 3 و 4 و 6 سيلندر
پروانه واتر پمپ موتورهای 4 و 6 سيلندر
پولي پروانه موتورهای 4 و 6 سيلندر
كفه ياتاقان موتورهای 4 و 6 سيلندر
بدنه واتر پمپ جلويی و عقبی
پوسته بالانسر
پوسته كلاچ
پايه فيلتر روغن
پايه فيلتر آبگير
پوسته بلبرينگ