۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱

هیئت مدیره

ميزان مالکيت در سهام شرکت تاريخ عضويت در هيئت مديره زمينه هاي سوابق کاري تحصيلات/مدارک حرفهاي سمت نام و نام خانوادگي
(نماينده شخصيت حقوقي)
86.50% 1390/06/18 فني فوق ليسانس عضو و مديرعامل محمدشهبازنجفعليزاد
1388/02/01 فني فوق ليسانس رئيس هيئت مديره حسين مدرس خياباني
1394/12/19 مالی ليسانس عضو غیرموظف ناصر یکتن
1396/05/25 فني فوق ليسانس عضو غيرموظف حسن مطلب زاده خانمیری
1396/05/25 فني فوق ليسانس عضو غيرموظف جواد نجفی آذر