۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱

هیئت مدیره

ميزان مالکيت در سهام شرکت تاريخ عضويت در هيئت مديره زمينه هاي سوابق کاري تحصيلات/مدارک حرفهاي سمت نام و نام خانوادگي
(نماينده شخصيت حقوقي)
83.60% 1400/10/15 مالی فوق ليسانس عضو غيرموظف مجيد رسولي سقاي
1398/08/06 مهندسی فوق ليسانس نائب رئيس هيئت مديره عبدالرحمن ارشدی صوفیانی
1401/11/09 مهندسی دکترا رئيس هيئت مديره آرش رنجبران
1396/05/25 مهندسی فوق ليسانس مدیرعامل و عضوموظف حسن مطلب زاده خانمیری
1398/08/06 مهندسی فوق ليسانس عضو غيرموظف  یوسف دادگر نوبریان