هیئت مدیره
ميزان مالکيت در سهام شرکت تاريخ عضويت در هيئت مديره زمينه هاي سوابق کاري تحصيلات/مدارک حرفهاي سمت نام و نام خانوادگي
(نماينده شخصيت حقوقي)
52.21% 1390/06/18 فني فوق ليسانس عضو و مديرعامل محمدشهبازنجفعليزاد
1388/02/01 فني فوق ليسانس رئيس هيئت مديره حسين مدرس خياباني
1394/12/19 مالی ليسانس عضو غیرموظف
ناصر یکتن
34.40% 1388/04/17 مالی فوق ليسانس عضو غيرموظف سعيد توسلي
1394/12/19 مالی ليسانس عضو غيرموظف اصغر داوطلب