۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱

هیئت مدیره

ميزان مالکيت در سهام شرکت تاريخ عضويت در هيئت مديره زمينه هاي سوابق کاري تحصيلات/مدارک حرفهاي سمت نام و نام خانوادگي
(نماينده شخصيت حقوقي)
83.60% 1396/05/25 مهندسی فوق ليسانس مدیرعامل و عضوموظف حسن مطلب زاده خانمیری
1400/11/09 مهندسی دکترا رئيس هيئت مديره آرش رنجبران
1400/10/15 مالی فوق ليسانس نائب رئيس هيئت مدیره مجيد رسولي سقاي
1398/08/06 مهندسی فوق ليسانس عضو غيرموظف  یوسف دادگر نوبریان
1401/10/25 مدیریت دکترا عضو غيرموظف نادر بهلولی