۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱

مهندسی کاربردی

شماره بولتن عنوان بولتن نوع و كاربرد موتور دانلود
101 راهنماي استفاده و نگهداري از توربوشارژر 4.40 Phaser 135Ti خودرويي

102 كاربرد موتور 4.248 در تراكتورهاي چرخ زنجيري T70-CM 4.248  كشاورزي

103 Introducing Polycarbonate material for fuel filter bowl General
104 راهنماي استفاده و نگهداري از توربوشارژر T4.248 و MT4.244 كشاورزي