واحد سازمانی
نام و نام خانوادگی
 • مدیر عامل ( )
  • رئيس دفتر مديرعامل ( )
  • رئیس حسابرسي داخلي ( )
  • مشاورين ( )
  • رئيس دفتر تهران ( )
  • مدير بازرسي ( )
  • معاونت برنامه ريزي و بازرگاني ( )
   • مدير بازاريابي ، فروش و صادرات ( )
   • مدير بازرگاني خارجي ( )
   • مدير بازرگاني داخلي ( )
   • مدير تامين قطعات توليدي ( )
   • مدير مواد و كنترل موجودي ( )
   • مدير برنامه ريزي و كنترل ( )
   • مدير مهندسي كاربردي ( )
  • مدير ارشد تولید ( )
   • سرپرست مديریت ساخت و توليد ( )
   • مدير مونتاژ و تست ( )
   • مدير فني و مهندسي ( )
   • مدير نگهداري ، تعميرات و انرژي ( )
  • مدير مالي ( )
  • مدير طرح و برنامه ( )
  • مدير اداري و توسعه منابع انساني ( )
  • مدير تحقيقات مهندسي ( )
  • مدير مهندسي صنايع ( )
  • مدير تضمين كيفيت ( )
  • مدير طرحهاي توسعه ( )
  • مدیر امور فنآوری اطلاعات ( )