۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱

فعاليت هاي تحقيقاتي جهت بهبود موتورهاي توليد انبوه

1- بهبود عملكرد قطعات سرسيلندر موتورهاي تيپ 4/236 با تغيير طرح زواياي محل سيت سوپاپ كه با انجام اين اقدام مشكلات ناشي از NOISE سوپاپ ها و رد كردن كمپرس مرتفع گرديده است.

2- رفع مشكل صداي دنده ها (gear noise) در موتورهاي  پركينز كه با انجام بررسي هاي فني لازم اين مشكل با تغيير طرح قطعات دنده هاي timing ، بطور قابل ملاحظه اي كاهش يافته.
 
3- تغيير طرح timing case موتورهاي سري 1000 با انجام مشاوره هاي لازم با كمپاني پركينز و توصيه كمپاني مزبور.

4- رفع مشكل مونتاژي قطعات اسبك با تغيير طرح شفت اسبك در قسمت هاي انتهايي (طرفين) قطعه شفت اسبك.

5- انجام بررسي هاي فني لازم در جهت كاهش احتمال گيرپاژ در موتورهاي تيپ 4/236 كه در نهايت با تغيير طرح پيستون و تغيير در اندازه هاي لقي بين پيستون و لانير اين موضوع مرتفع گرديد.

6- بهبود عملكرد قطعات روغن ريز با تغيير جنس آنها به نوع پلي آميد.

7- تغيير روشكار ماشينكاري قطعات توپي پمپ روغن جهت ممانعت از شكست ابزار و استهلاك مته هاي پله اي.

 اقدامات فوق بعنوان نمونه ارائه گرديدند و لازم بذكر است اين بررسي ها در كنار توليد موتورها بصورت انبوه به موازات هم در جريان مي باشد.

 موارد در دست بررسي عبارتند از تغيير جنس لاينر جهت بهبود انتقال حرارت كه از جداره هاي سيلندر و تغيير گايد سوپاپ موتورهاي سري 1000 و فيزر جهت جلوگيري از احتمال ديرپاژ سوپاپ ها.