۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱

فعاليت هاي تحقيقاتي توليد موتورهاي جديد

شركت موتورسازان دركنار بهبود موتورهاي توليد جاري اقدام به طرح و توليد موتورهاي جديد نيز مي نمايد كه اين موضوع درراستاي احراز الزامات مشتريان و ساير الزامات و استانداردهاي فني و قانوني مي باشد ( مورد 6و8 مدل تعالي سازماني EFQM ) اقدامات اين بخش را ميتوان در3 گروه طبقه بندي كرد:

1ـ توليد موتورهاي داراي استانداردهاي آلايندگي روز دنيا
 
2ـ توليد موتورهاي داراي توان وگشتاور بالاتر نسبت به موتور مبنا

3ـ تجهيز مركز تحقيقات شركت موتورسازان


1) توليد موتورهاي داراي استانداردهاي آلايندگي روز دنيا :

يكي از الزاماتي كه درساليان اخير در داخل كشور وازسال هاي قبل ازآن درخارج ازكشور ( كشورهاي اروپايي ) بوجود آمده است ارتقاء استانداردهايي آلايندگي موتورهاي كشاورزي و صنعتي ميباشد شركت موتورسازان با علم به اين موضوعات و در راستاي تقويت بنيه صادراتي خود ارتقاء استانداردهاي آلايندگي موتورهاي توليدي را در دستوركار خود قرار داده است كه امورتحقيقات مهندسي با انجام مطالعات گسترده و استخراج نيازمنديها و الزامات اوليه و نيز انتخاب موتورهاي مبناي واجد شرايط با لحاظ كردن بازار فروش و با بهره گيري از تجارب خوب پرسنل شركت و نيز مشاوره با اساتيد دانشگاه به موقعيت هائي دراين زمينه نائل شده است كه ذيلاً به اهم آنها اشاره ميگردد.

1-1- طراحي موتور MTI 4.244  كشاورزي با توان 82 اسب بخار واستانداردآلايندگي STAGE II

2-1- كاهش آلايندگي موتورديزلي پركينزPHASER 135TI تااستاندارد آلايندگي EURO II دو پروژه فوق الذكرپروژه هاي هستندكه درحال حاضر درشركت موتورسازان به توليد انبوه رسيده.
 

2) توليد موتورهاي داراي توان وگشتاور بالاتر نسبت به موتور زميني

يكي ديگر از نيازمنديهاي مشتريان ، امكان برخورداري ازيك موتور با مصرف سوخت مشابه يا كمتر نسبت به موتورمبنا اما داراي پرفورمانس بالاتر ميباشدكه اين موضوع يكي ديگر از هدف گزاراشات شركت موتورسازان بوده است واين است امورتحقيقات مهندسي فوق به توليد ونهائي سازي موتور M74-245  EXTRA با توان 82 اسب بخار گرديده ( كه توان موتورزميني 75 اسب بخار ميباشد)

ازديگر پروژه هاي دردست اقدام درراستاي اهداف مورد اشاره دربند هاي الف وب ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد

-  طراحي موتور4 سيلندر كشاورزي با افزايش توان تا 105 اسب بخار وارتقاء استاندارد آلايندگي تا حد استاندارد   STAGE   II

-  طراحي موتور 4 سيلندر كشاورزي با افزايش توان تا 85 اسب بخار وارتقاء با استاندارد آلايندگي تاحد استانداردSTAGE IIIA

-  طراحي موتور3 سيلندر كشاورزي با افزايش توان تا 48 اسب بخار وارتقاء با استاندارد آلايندگي تاحد استانداردSTAGE II

-  طراحي موتور6 سيلندر كشاورزي با افزايش توان تا 130 اسب بخار وارتقاء استاندارد آلايندگي تا حد استانداردSTAGEII

- طراحي موتور 4 سيلندر ژنراتور با قابليت كار با گازشهري ( N.G ) باتوان 38 KVA

-  طراحي موتور 4 سيلندر ژنراتور ديزلي بااستاندارد آلايندگي STAGE II


 3) تجهيز مركز تحقيقات شركت موتورسازان

جهت نيل به اهداف مورد اشاره دربندهاي الف وب ( ب 1 وب 2 ) ضروري بود تا دستگاه ها وتجهيزات مناسب خريداري و درمركز تحقيقات نصب گردد براين اساس ضمن شناسائي نيازمنديهاي اوليه جهت بستر سازي مناسب اجراي اهداف تعيين شده درعمل موارد ذيل صورت گرفت.

 تجهيزات تحقيقاتي شركت موتورسازان:

1) امكان انجام تستهاي سنجش عملكرد و آلايندگي موتورهاي ديزلي و گازسوز با كاربردهاي خودرويي، صنعتي، كشاورزي، ژنراتور و... با سوختهاي ديزلي مختلف يا سوختهاي

 LPG-CNG-NG مطابق با استانداردهاي معتبر و شرايط تست مختلف.

2) دو دستگاه سلول تست 400 كيلووات و يك دستگاه سلول تست 700 كيلووات مجهز به دينامومترهاي ادي كارنت با سيستم داده برداري ديجيتالي.

3) دستگاه سنجش آلايندگي موتور.

4) دستگاههاي سنجش دوده موتور با 3 روش مختلف مطابق استاندارد.

5) دستگاه سنجش دبي جرمي هواي مصرفي موتور.

6) دستگاه سنجش دبي جرمي سوخت مصرفي موتور.

7) دستگاه سنجش بخارات خروجي موتور.

8) دستگاه سنجش و آناليز فشار محفظه احتراق موتور و ساير پارامترهاي كليدي طراحي موتور.

9) دستگاه سنجش صداي منتشره موتور.

10) دستگاه تست سيستم سوخت رساني موتورهاي ديزلي شامل تست انژكتور و پمپ انژكتور و لوله هاي فشار بالا.

11) دستگاه هاي اندازه گيري دقيق قطعات مختلف موتور شامل دستگاههاي اندازه گيري:

Form Tester,CMM و ميل لنگ و شاتون و ميل بادامك و...

12) دستگاههاي آناليز سختي و بررسي مواد و قطعات.

13) دستگاهها و تجهيزات كاليبراسيون (حدود 8000 گيج كنترلي).

ـ تمامی تجهيزات فوق به روز و منطبق با تکنولوژيهاي نو بوده و توسط سازندگان پيشرو و برجسته ساخت شده اند.