۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱
تاریخ : دوشنبه 28 فروردين 1396
کد 22

انتخاب موتورسازان به عنوان آزمایشگاه همکار استاندارد

با تائید اداره کل استاندارد استان آذربایجانشرقی ، شرکت موتورسازان به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد در بخش آزمون و کالیبراسیون موتورهای دیزلی و گازسوز انتخاب شد.
با تائید اداره کل استاندارد استان آذربایجانشرقی ، شرکت موتورسازان به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد در بخش آزمون و کالیبراسیون موتورهای دیزلی و گازسوز انتخاب شد.