۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱
تاریخ : دوشنبه 20 اسفند 1397
کد 30

ثبت و تایید شرکت موتورسازان بعنوان شرکت دانش بنیان تولیدی

ثبت و تایید شرکت موتورسازان بعنوان شرکت دانش بنیان تولیدی
ثبت و تایید شرکت موتورسازان بعنوان شرکت دانش بنیان تولیدی
 که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارزیابی و اعلام گردید را به مدیرعامل و پرسنل شرکت تبریک عرض می نماییم.
روابط عمومی شرکت موتورسازان