۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱

شرایط اخذ نمایندگی

-  داشتن توان مالي كافي جهت احداث ، استانداردسازي ، خريد تجهيزات و افتتاح نمايندگي
-  داشتن تجربه و تخصص در زمينه تعميرات موتور، فروش موتور ، فروش لوازم يدكي
-  داشتن  سن 30 تا 60 سال
-  شايستگي ، حسن شهرت و عدم سوء پيشينه کيفري
-  برخورداري از سابقه كارمفيد در زمينه مرتبط با موضوع نمايندگي
-  دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي ديپلم
-  داشتن كارت پايان خدمت براي متولدين 1354 با بالا
-  دارا بودن پروانه كسب در زمينه فروش لوازم يدكي با تاريخ معتبر
-  متقاضي بايد  مالك فروشگاه بوده و در صورت  استيجاري بودن فروشگاه منوط به ارائه اجاره نامه محضري 2 ساله و تعهد مبني بر عدم جابجائي فروشگاه تا مدت دو  سال بعد از افتتاح ارائه نمايد.
-  توانائي ارائه ضمانت نامه بانکي به ميزان 1.500.000.000 ريال
-  فروشگاه معرفي شده نبايد در زير زمين و يا طبقه دوم و همچنين در كوچه بن بست وفرعي  قرار گرفته باشد .
-  برخورداري از فروشگاه به مساحت حداقل 40 متر مربع با عرض دهانه 5 متر
-  برخورداري از انبار و امکانات مناسب براي نگهداري مطلوب قطعات حداقل به مساحت 50 متر مربع

مدارك مورد نياز ( اشخاص حقيقي)

 تصوير پروانه كسب با شرايط ذيل:

- تاريخ آن معتبر باشد.
- با موضوع اعطاي نمايندگي متناسب باشد.
- آدرس مندرج در پروانه كسب با آدرس فروشگاه معرفي شده مغايرت نداشته باشد. توضيح : در صورتيکه پروانه کسب کمتر از سه سال پيش صادر شده باشد
- تصوير آخرين مدرك تحصيلي
- تصوير شناسنامه ، کارت پايان خدمت وکارت ملي
- دو قطعه عكس 4×3 از متقاضي
- تصوير اسناد مالکيت يا اجاره نامه ثبتي (محضري )  2ساله محل  فروشگاه
- صورت ريز گردش حساب بانكي متقاضي (در 6 ماه اخير) كه به تاييد بانك مربوطه رسيده باشد.
- گواهي عدم سوء پيشينه كيفري از نيروي انتظامي
    دو قطعه عکس:
      -   يک قطعه عكس 18×13 از نماي خارجي فروشگاه (به نحوي كه حداقل 2 فروشگاه از طرفين قابل رويت باشد)
      -   يک قطعه عكس 18×13 از نماي داخل فروشگاه
      -   كروكي دقيق  محل فروشگاه
         

 مدارك مورد نياز (اشخاص حقوقي)

- تصوير كليه صفحات اساسنامه شركت
- تصوير آگهي تاسيس ( در روزنامه رسمي )
- تصوير آگهي آخرين تغييرات ( در روزنامه رسمي )
- تصوير آخرين مدرك تحصيلي، تصوير شناسنامه ، تصوير كارت پايان خدمت و کارت ملي مدير عامل و اعضاي هيئت مديره
- دو قطعه عکس 4×3 از مدير عامل ودو قطعه عکس 4×3 از اعضاي هيئت مديره
- تصوير اسناد مالکيت يا اجاره نامه ثبتي (محضري ) 2 ساله فروشگاه
- صورت ريز گردش حساب بانكي متقاضي (در 6 ماه اخير) كه به تاييد بانك مربوطه رسيده باشد.
- اشخاص حقوقي مي بايست حداکثر پس از دو ماه بعد از اعطاي امتياز نسبت به اخذ پروانه کسب مرتبط با موضوع نمايندگي از انجمن يا اتحاديه  بنام مدير عامل يا يکي از اعضاي هيئت مديره اقدام نمايند .

 لطفاً در صورت احراز شرايط، مدارك فوق را به آدرس پستي زير ارسال نماييد:

تبريز – جاده سردرود – مجتمع كارخانجات تراكتورسازي ايران – شركت موتورسازان

صندوق پستي: 337-51845            تلفن: 34245976-041

 «ارسال مدارك هيچ گونه تعهدي براي شركت موتورسازان در خصوص اعطاي نمايندگي ايجاد نمي كند»