۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱

تحقیق و توسعه

امور تحقيق و توسعه و آزمایشگاه شرکت موتورسازان در راستاي ارتقاء دانش فني شرکت و افزايش تنوع محصولات توليدي و همچنين بروز نگهداشتن آنها و نهايتاً ارائه محصولات جديد با  استانداردهاي روز بين المللي شکل گرفته و همزمان با توجه به نيازهاي روز بازار و همچنين نيازهاي زيست محيطي کشور فعاليت خود را ادامه ميدهد .

امور تحقيق و توسعه و آزمایشگاه با توجه به خط مشي شركت مبني بر برآورده نمودن الزامات مشتريان و رعايت مقررات و قوانين زيست محيطي توسط محصولات شركت و همچنين افزايش مستمر سهم بازار و توسعه صادرات عمل نموده و جهت عملي نمودن اقدامات فوق نيازهاي سخت  افزاري شامل تجهيزات و دستگاه هاي تحقيقاتي با احداث مرکز تحقيقات موتور مناسب تأمين گرديده که توسعه و تکميل آنها در دست اقدام مي باشد . در حال حاضر اهم فعاليت هاي اين امور روي پروژه هاي کاهش آلايندگي موتورهاي توليدي از طريق گازسوز نمودن آنها و يا بهبود آلايندگي در وضعيت ديزلي متمرکز گرديده است .

اين امور در راستاي ارتقاي دانش فني شرکت و افزايش تنوع محصولات توليدي و همچنين بروز نگهداشتن آنها و نهايتاً ارائه محصولات جديد با استانداردهاي روز بين المللي شكل گرفته و همزمان با توجه به نيازهاي روز بازار و همچنين نيازهاي زيست محيطي کشور فعاليت خود را شروع نمود. با تداوم فعاليت هاي تحقيقاتي و به نتيجه رساندن پروژه هاي مختلف در واحد تحقيق و توسعه ، موفق به اخذ پروانه تحقيق و توسعه از سوي وزارت صنايع در مورد اجراي پروژه هاي تحقيقات موتور گرديد، بدين ترتيب فعاليت هاي اين واحد شکل منسجم تري پيدا نموده و انجام پروژه هاي آتي از طرف اداره صنايع پشتيباني ميگردد .

فعاليت هاي تحقيقاتي شركت موتورسازان را مي توان در سه گروه طبقه بندي كرد كه اين سه گروه در واقع مستقل از يكديگر نبوده و در تطابق با دستورالعمل APQP نسخه 2009 (ويرايش 4) در ارتباط با يكديگر مي باشند و اطلاعات توليد شده و موجود در هرگونه ، مي تواند در گروه ديگر كاربرد داشته باشد اين سه گروه عبارتند از:

فعاليت هاي تحقيقاتي جهت بهبود موتورهاي توليد انبوه

فعاليت هاي تحقيقاتي توليد موتورهاي جديد

فعاليت هاي تحقيقاتي مرتبط با طراحي قطعات