۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱

هیئت مدیره

تاريخ عضويت در هيئت مديره زمينه هاي سوابق کاري تحصيلات/مدارک حرفهاي سمت نام و نام خانوادگي
(نماينده شخصيت حقوقي)
1402/08/08 مهندسی فوق ليسانس مدیر عامل و عضو موظف یوسف دادگر نوبریان
1402/08/08 مهندسی دکترا رئيس هيئت مديره آرش رنجبران
1403/01/29 مدیریت فوق ليسانس نائب رئيس هيئت مدیره محمود قلیزاده نو
1402/08/08 مهندسی فوق ليسانس عضو غيرموظف بابک ضیغمی
1402/08/08 مدیریت دکترا عضو غيرموظف نادر بهلولی